Treasury

Geen online geschenkbonnen beschikbaar

Op dit moment kan je helaas nog geen online geschenkbonnnen kopen voor Treasury. Maar breng ons gerust een bezoekje in Antwerpen!


Bent u de eigenaar van Treasury? Activeer je winkel of contacteer TadaBon en wij helpen de shop te activeren!


Meer geschenkbonnen in Antwerpen
Treasury is deel van de Cadeaubon Antwerpen!
Over Treasury

Tijd om jezelf in de watten te leggen. Bij Treasury combineren we twee van onze passies: beauty en fashion.

Snuffel rond tussen de leuke hebbedingetjes en voor je het weet loop je beautiful en fashionable weer naar buiten.


Adres
AdresLombardenstraat 32
2000 - Antwerpen
Telefoon03/231.31.66
Contacteer Treasury
Naam:
Email:
Tel (optioneel):
Bericht:
Verkoopsvoorwaarden

Zie de TadaBon algemene verkoopsvoorwaarden.

Voorwaarden specifiek aangegeven door de handelaar:
Algemene voorwaarden Treasury Beauty & Fashion Bij het aangaan van een afspraak gemaakt persoonlijk, telefonisch of via onze facebook pagina, gaat u akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden. 1. Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Treasury Beauty & Fashion en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. Afspraken De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Treasury Beauty & Fashion persoonlijk, sms of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal Treasury Beauty & Fashion €30 aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Treasury Beauty & Fashion de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. 3. Inspanningen nagel- & wimpersalon Treasury Beauty & Fashion zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Treasury Beauty & Fashion zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 4. Betaling Treasury Beauty & Fashion vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties en/of via andere bedrijven zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Wij geven geen geld terug, u ontvangt een te goedbon. 5. Persoonsgegevens & privacy De cliënt voorziet Treasury Beauty & Fashion tijdens de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Treasury Beauty & Fashion aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Treasury Beauty & Fashion neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt. Treasury Beauty & Fashion behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Treasury Beauty & Fashion zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 6. Geheimhouding Treasury Beauty & Fashion is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Treasury Beauty & Fashion verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 7. Aansprakelijkheid Treasury Beauty & Fashion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Tevens is Treasury Beauty & Fashion niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergie of andere pathologieën van welke aard dan ook). 8. Beschadiging & diefstal Treasury Beauty & Fashion heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Treasury Beauty & Fashion meldt diefstal altijd bij de politie. 9. Klachten Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Treasury Beauty & Fashion en de behandelende stylist. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Treasury Beauty & Fashion de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. 10. Gegevens U dient ten alle tijden uw juiste persoons gegevens te vermelden aan Treasury Beauty & Fashion. E mail, telefoon nr en uw woon adres. Mocht deze tussentijds wijzigen, bent u persoonlijk verandwoordelijk hiervoor. Treasury Beauty & Fashion zal uw gegevens niet vermelden aan derden. Tenzij wij genoodzaakt zijn, o.a. het uit blijven van betalingen, dan zullen wij uw gegevens doorgeven aan de behandelende deurwaarders kantoor. 11. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Treasury Beauty & Fashion het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen. 12. De cadeaubon is niet tegen contant geld inwisselbaar. Cadeaubonnen NIET geldig op producten en accessoires. Enkel geldig op behandelingen!